ترابراگ,کریر,فلانژ

کریر یا فلانژ ترابراگ بدون شاقول ترابراگ باشاقول