دستگاه ECمتر قلمی, TDSسنج, Saltمتر قلمی مدل 7021

 Tds Meter,Ec Meter,Salt meter, ezdo-7021

EC متر قلمی مدل ezdo 7021 ، دستگاهی جهت سنجش هدایت الکتریکی (Electron conductivity) یا کنداکتیویته آب که نشان دهنده توانایی عبور جریان برق از آب است، می باشد. می توان گفت بین هدایت الکتریکی و غلظت کل املاح TDSدر آب رابطه ای وجود دارد، زیرا یون های موجود در آب باعث انتقال جریان برق می شوند. محدوده اندازه گیری دستگاه 0~2000 µS بادقت 1میکروزیمنس می باشد. واحد هدایت الکتریکی آب مو بر سانتی متر (mho/cm) ویا میکروزیمنس است.در آب تقریباً خالص هدایت الکتریکی 2 برابرغلطت کل املاح می باشد.

مشخصات فنی:

کنداکتیوی متر قلمی, سختی سنج قلمی, شوری سنج  و دماسنج آب مدل 7021 ساخت کمپانی ezdo تایوان

هدایت سنج, سختی سنج ,شوری سنج قلمی مدل ezdo-7021
×

- محدوده اندازه گیری:
کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS
سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt
شوری سنج salt: 0~1000 ppm, 1.00~12.00ppt با دقت: 1ppm.0.01ppt
درجه حرارت: 0~90Cبا دقت: 0.1C
-دقت دستگاه:( 0.2C+1dgt, +/-2%FS(Cond,TDS, Salt+/-
-قابلیت کاليبره اتوماتیک EC
- قرائت ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگه داشتن دیتا
-منبع تغذیه: 4 عدد باطری1.5V
-ملحقات :دستگاه، الکترودEC، محلول کالیبرهEC(1413)،بند دستی،منوال

دسته بندی محصولات

Open menu