True RMS در مولتی متر ها چیست

عبارت True RMS در مولتی مترها چیست؟ فرق RMS و True RMS

rms 1

اندازه گیری ولتاژ یا جریان AC در اکثر مولتی متر ها، RMS یا Root Mean Square است که مقدار موثر نامیده می شود. اما مقدار RMS ولتاژ یا جریان AC همان تاثیری بر روی توان میگذارد که ولتاژ DC نیز میگذارد. به عنوان مثال توان اتلافی در یک مقاوت 10 اهمی که ولتاژ 10V DC از آن عبور کند برابر است با :

rms

حال در صورتی که منبع تغذیه 10Vrmsرا جایگزین منبع 10V DC کنیم، توان اتلافی دقیقا برابر 10W (طبق معادله فوق)خواهد شد. در حالی که این مقدار میانگین روی پریودی از زمان است. زیرا در نقطه خاصی از زمان مقدار بیشتری توان تلف کرده و در زمانی دیگر مقدار کمتری تلف کرده است. در صورتی که ولتاژ AC، سینوسی کامل باشد، مقدار پیک ولتاژ، 1.414 برابر بیشتر از ولتاژ RMS است بعبارت دیگر Vp=14.14V است. بعبارت دیگر

rms 7

rms 2

در مولتی متر های ارزان قیمت از متد میانگین گیری برای رسیدن به مقدار RMS استفاده میکنند. مقدار میانگین برابر با مساحت زیر شکل موج در یک پریود میباشد.

rms 3

در حالی این روش تنها زمانی دقیق است که شکل موج AC، سینوسی خالص باشد. اما در صورتی که سینوسی ناخالص( مانند خروجی کنترل سرعت موتور یا کنترل حرارت ) باشد، مقدار اندازه گیری شده دقیق نخواهد بود و معمولا مقداری کمتر از مقدار واقعی نشان خواهد داد.

rms 5شکل موج غیر سینوسی شکل موج سینوسی

در جدول زیر خطای اندازه گیری در شکل موج های غیر سینوسی توسط مولتی مترهای میانگین گیری(Average Responding) را مشاهده میکنید. لذا از این مولتیمتر ها تنها در شکل موج های سینوسی خالص استفاده کنید.

rms 6

برای اندازه گیری دقیق مقدار ولتاژ )جریان)AC، نیاز به میتر True RMS دارید. روش True RMS بدین صورت است که مقادیر ولتاژ(جریان) لحظه ای را به توان دو میرساند ، سپس در بازه ای از زمان از این مقادیر میانگین میگیرد و سپس مقدار جذر این میانگین را نشان میدهد. مولتی متر های True RMS مقدار دقیق تری را ارائه میکند لذا زمان بیشتری برای محاسبه و نمایش میطلبد.

محاسبه گر True RMS درچه دستگاه هایی مورد استفاده قرار میگیرد :

- مولتی متر ها

- کلمپ میتر ها

-اسیلوسکوپ ها

 

کاربرد مولتی متر های True RMS :

- بالاست های الکترونیکی

- کامپیوتر ها

- HVAC

- محیط های Solid-State

- خطوط برق با مشخصات نامعلوم

جهت بررسی انواع مولتی متر True RMS به لینک اول، کلمپ های True RMS به لینک دوم مراجعه کنید :

https://saenco.com/power/lcr.html

https://saenco.com/power/clamp.html

 

دسته بندی محصولات

Open menu