دزيمتر صدا چیست:
دزيمتر ميزان تراز صوت را ذخيره كرده و ميانگين مي دهد . در صنايعي كه ميزان صدا در طول زمان كار ،مختلف مي باشد و همچنين صنايعي كه موقعيت افراد تغيير مي كند، مورد استفاده زيادي دارد.
دستگاهی كوچك، سبك و قابل اتصال به فرد مي باشد .(به كمر فرد متصل مي شود) و ميكروفن آن به يقه در نزديكي گوش متصل مي گردد.

يك دزيمتر به تنظيمات زير نياز دارد:
الف: استاندارد:حد مواجهه براي 8 ساعت در روز و 4 روز در هفته مي باشد.
معيار 90 دسي بل بر مبناي شبكه ي A طبق اگثر استانداردها ،80 دسي بل براي برخي و 87 دسي بل بر مبناي استانداردهاي كانادا .
ب: دامنه تغييرات: 3 تا 5 دسي بل
ج: حد تراز صوتي كه كمتر از آن ميزان را دزيمتر و در اندازه گيري دخالت ندهد.
با استفاده از دزيمتر در طول شيفت كاري ، ميانگين تماس فردي a با صدا يا دز صدا براي هر فرد را بدست مي آوريم.اگر يك فرد دز صداي 100% را در يك شيفت دريافت كند به اين معني است كه ميانگين مواجهه با صدا در حد ماكزيمم مي باشد.

براي مثال با مقياس استاندارد 90 دسي بل وتغييرات 3 دسي بل ، تماس 8 ساعته باصداي 90 دسي بل را  100% نشان مي دهد.
براي 4 ساعت باصداي 93 دسي بل نيز 100% مي باشد. درصورتي كه 8 ساعت مواجهه با 93 دسي بل ، دز صداي معادل 200% مي باشد.
كارخانه  سازنده دزيمتر ها را با استاندارد و دامنه تغييرات خود تنظيم مي نمايد. ما مي توانيم اين فاكتورها را با استاندارد هاي كاربردي و مورد تاييد خود تنظيم نماييم.
دزيمتر ها همچنين تراز معادل را به ما نشان مي دهد كه اين ميزان ميانگين تماس فردي با صدا در طول زمان اندازه گيري دزيمتر مي باشد و معادل ترازهاي صوتي متغير كه يك شخص در همان دوره ي كاري در تماس بوده مي باشد.ثابت شده است كه افت شنوايي تحت تاثير مواجهه با مجموع انرژي صوتي مي باشد.

موارد استفاده از حفاظ براي جريان باد:
زمان وزش شديد باد ميزان صدايي كه دستگاه نشان مي دهد تغيير مي كند . جهت پيشگيري از اين مسئله در محيط ها ي با جريان هواي قابل ملاحظه ، حفاظ مخصوص روي ميكروفن نصب مي شود.
اصول به كار  گرفته شده در اندازه گيري سر و صدا:
قبل از اندازه گيري بايد اطلاعات مورد نياز را مشخص كرد . ايا تراز صدا در طي روز متغير است ؟ ايا كاركران در حال گردش در محيط كار مي باشند؟
مكان هايي كه ميزان صدا در طول شيفت كاري متغير است، اندازه گيري صداي لحظه اي به وسيله ي صداسنج نوع 2 با پاسخ دهي كند و فيلتر A انجام مي شود .
محدوده ي اندازه گير 63 تا 114 دسي بل بر مبناي شبكه A (حساسيت اين شبكه در فركانس هاي مختلف مانند گوش انسان مي باشد ) كه بيشتر محدوده ي بين 96-90 و 107-104 مي باشد .
به طور مثال :از كارگر مي خواهيم كه دزيمتر صدا را در شيفت 8 ساعته به بدن نصب كند  ودر آخر شيفت دزيمتر دز 270% را نشان مي دهد كه معرف تراز معادل 97 دسي بل مي باشد (معادل 8 ساعت مواجهه با صداي 97 دسي بل )
اگر گارگر بيشتر ساعات شيفت كاري را در وضعيت مشخصي (از نظر مواحهه با صدا)بگذارند و يا اينكه نيمي از شيفت را در يك محيط و بقيه را در محيط ديگر سپري كند.
دستگاه ISLM مي تواند تراز صوتي معادل را اندازه گيري كرده و آن را به طور دقيق ارزيابي نمايد.


روش اندازه گيري صداي ضربه اي :

اندازه گيري صداي ضربه اي بستگي به استانداردها دارد. قبل از اندازه گيري صداي ضربه اي بايد از قابليت اندازه گيري دستگاه براي اين نوع صدا ، مطمئن شويم.
بطور معمول اندازه گيري صداي پيك همراه با شماره پيك يا دز درصد يا تراز معادل صدا مي باشد.
در مكان هايي كه صداي زمينه وجود دارد. بطور مثال ميدان تير اندازي ، اندازه گيري پيك صدا(صداي قله)مناسب مي باشد .
درصنعت علاوه بر صداي ضربه اي ، صداي زمينه ي نسبتا بالايي وجود دارد . در اين گونه محيط ها دزيمترها يا ISLM هايي كه حساسيت كافي وپاسخ دهي خوبي به ميزان پيك صدا دارند مناسب مي باشند.

 

دسته بندی محصولات

Open menu