طریقه اندازه گيري روشنايي

نکات مربوط به اندازه گيري روشنايي :

رعایت این موارد ، کمک شایانی به انجام صحیح اندازه گیری خواهد کرد .

1- رنگ ديوار ،كف و سقف كارگاه در گزارش قيد شود .

2- ارتفاع منابع روشنايي مصنوعي از كف كارگاه در گزارش قيد شود.

3- نوع و مدل دستگاههاي اندازه گيري و تاريخ كاليبراسيون دستگاهها در گزارش قيد شود.

4-محل دقيق ايستگاههاي اندازه گيري در گزارش قيد شود .

5- ساعت،تاريخ اندازه گيري در گزارش قيد شود .

6- وضعيت هواي سالن از نظر ميزان آلودگي در گزارش قيد شود .

7- پلان منابع روشنايي كارگاه در گزارش رسم شود .

8- جهت در پلان كارگاه رسم شود .

9- نوع منابع روشنايي مصنوعي در گزارش قيد شود .

10- تعداد منابع روشنايي مصنوعي در يك كارگاه و وضعيت روشن و خاموش بودن آنها در گزارش قيد شود .

11- ميانگين گيري از نتايج اندازه گيري در يك كارگاه علمي نيست .

12- وضعيت بازو بسته بودن درب كارگاه در حين اندازه گيري مشخص شود .

13- وضعيت تابش نور خورشيد در حين اندازه گيري مشخص شود .

14-وضعيت روشن و خاموش بودن منابع روشنايي موضعي در گزارش قيد شود .

15-اندازه گيري روشنايي در شب يا زماني كه روشنايي طبيعي نور غالب نباشد انجام گردد .

16-اندازه گيري روشنايي همراه با ارزيابي باشد.

 

دسته بندی محصولات

Open menu