معرفي دستگاه صداسنج SLM:

صداسنج وسیله ای جهت اندازه گیری سطح سر و صدا در انواع دستگاه تراز سنج صوت (SLM= Sound Level Meter)، صداسنج ISLM از نوع جمع شونده (Integrating Sound Level Meter) صدا سنج با آنالیز فرکانسی و دوزیمتر (Dosimeter) می باشند. SLM تراز فشار صوتي لحظه اي را در يك موقعيت خاص مي دهد.

صداسنج شامل میكروفن، مدار الكتریكی و نشانگر می باشد. میكروفن تغییرات جریی فشار هوا ناشی از صدا را گرفته و آن ها را به پیام های الكتریكی تبدیل می كند. این پیام ها توسط مدار الكتریكی تغییر یافته و در نهایت به صورت تراز صوتی بر مبنای دسی بل نشان داده می شود.اندازه گیری سطح سر و صدا و مواجهه کارگران با آن یکی از مهم ترین بخش های برنامه حفاظت شنوایی و کنترل صدا (hearing conservation and noise control program) است. با اطلاعات حاصل از اندازه گیری سطح سر و صدا در محیط کار می توان محل های پر سر و صدا، افراد در معرض آلودگی صوتی و نیز مکان هایی که نیاز به اندازه گیری بیشتر مانند آنالیز سروصدا دارد را شناسایی کرد.

براي اندازه گيري ، صداسنج را در امتداد بازو در ارتفاع گوش قرار ميدهيم. در بيشتر صداسنج ها ،موقعيت ميكروفن نسبت به منبع صوت چندان مهم نيست.
در دستورالعمل دستگاه در مود چگونگي قرار گرفتن ميكروفن توضيح داده شده است. صداسنج را بايد قبل و بعد از هر بار استفاده كاليبره كرد. در دستورالعمل دستگاه نحوه كاليبراسيون شرحداده شده است.
در بيشتر صداسنج ها ميزان صدا در وضعيت پاسخ سريع و كند قابل اندازه گيري است.
ميزان پاسخ دهي: مدت زماني است كه دستگاه قبل از نمايش تراز صوت روي صفحه توانايي محاسبه ميانگين را دارد .(پاسخ دهي كند و تند)
اندازه گيري تراز صوتي محيط كار بايد در وضعيت پاسخ كند انجام گيرد.
صداسنج نوع دوم براي اندازه گيري در صنعت طراحي شده است. صداسنج نوع اول در كارهاي مهندسي ، آزمايشگاهي و تحقيقاتي به كار مي رود و گران تر و دقيق تر است.
هيچ گونه صداسنجي با دقت كمتر از صداسنج نوع دوم نبايد جهت اندازه گيري صداي محيط به كار رود .
آناليزور يا فيلتر وزني كه در صداسنج ها موجود است با كليد روشن و خاموش به كار مي افتد. برخي از صداسنج هاي نوع دوم فقط در وضعيت (A) اندازه گيري مي كند . بدين معني كه فيلتر آناليزور A دائما در وضعيت روشن مي باشد.
يك صداسنج معمولي (SLM) فقط صداي لحظه اي را اندازه گيري مي كند و براي محيط هاي كاري با تراز صداي يكنواخت منسب مي باشد. اما در محيط هاي كاري با صداي ضربه اي و غير يكنواخت و دوره اي ، استفاده از صداسنج  معمولي جهت تعيين ميانگين تماس فردي  با صدا در يك شيفت كاري اشتباه مي باشد.

معرفي دستگاه صداسنج از نوع جمع شونده (ISLM):
اين دستگاه شبيه دزيمتر مي باشد و تراز معادل صدا (ISLM) را در يك دوره ي زماني اندازه گيري مي كند.
اشكال اين دستگاه در اين است كه تماس فردي را مشخص نمي كند زيرا مثل SLM دستي مي باشد و امكان اتصال به بدن را ندارد.
ISLM تراز معادل صدا در موقعيت خاص اندازه گيري مي كند حتي اگر تراز صدا مرتب تغيير كند ، دستگاه يك عدد به عنوان تراز معادل را نشان مي دهد .

 

دسته بندی محصولات

Open menu