تعريف آناليز فركانسي صدا :
در آناليز فركانسي تراز صدا در هر فركانسي اندازه گيري مي شود. زماني كه هدف از اندازه گيري حد تماس مجاز يا امكان افت شنوايي باشد ، اندازه گيري ميزان صدا در شبكه A ، ميزان درصد صدا و ميانگين تراز معادل صدا (TWT) مناسب مي باشد.
آناليز فركانسي جهت تعيين روش هاي كنترلي مهندسي به كار مي رود .
دراين روش محدوده فركانس شنوايي تراز صوت به دسي بل در هر فركانس اندازه گيري مي شود.
براي اندازه گيري صداي محيط كار نياز آناليز اكتاوباند مي باشند ، اكتاوباند ها بوسيله فركانس مركزي شناخته مي شوند.
محدوده ي فركانس شنوايي تقريبا   20 تا 20000 هرتز مي باشد به 11 اكتاوباند تقسيم مي شود. يك فيلتر اكتاوباند جهت اندازه گيري تراز صدا به SLM وصل مي شود.
مواردي كه صداي زمينه بايد تصحييح شود و روش اجراي ان :
در مواردي لازم مي باشد  تاثير صداي زمينه را در ميزان صداي محيط بررسي نمود.
در اين گونه موارد بايد تراز صدارا در دو حالت اندازه گيري كرد . يكبار زماني كه منبع صوتي روشن باشد و يكبار زماني كه خاموش باشد.
براي مثال اگر تراز صداي كلي 97 دسي بل و صداي زمينه 90 دسي بل باشد.
صداي ناشي از منبع 96 دسي بل خواهد بود. اگر اختلاف اي دو بيش از 10 دسي بل بود نيازي به تصحيح نمي باشد.
نقشه صوتي:
نقشه صوتي جهت معرفي قسمت هاي پر سر و صدا به كار مي رود و اطلاعات مفيدي جهت معرفي موارد زير دارد.
- محل هايي كه در آنجا كارگر در معرض تراز صداي زيان آور قرار مي گيرد .
- ماشين آلات و تجهيزاتي كه صداي زيان آور توليد مي كند.
- كارگراني كه در تماس با تراز صداي غير مجاز هستند.
- موارد منترل صدا كه مواجهه با صدا را كاهش مي دهد.
تهيه نقشه صوتي در محيط هايي كه امكان تماس با صدهای زيان آور وجود دارد ،  انجام مي شود و روي آن مكان هاي انتخاب شده و تراز صوتي اندازه گيري شده و همچنين مكان هايي پر سر و صدا مشخص مي گردد. در نقشه صوتي ميزان صدا در وضعيت هاي مشخص در روي نقشه جهت معرفي محيط هاي پر سر و صدا علامت زده شده و محل كار افراد محل اسقرار ماشين الات پر سر و صدا تعيين مي شود.
هر چه تعداد اندازه گيري بيشتر باشد دقت نقشه بيشتر است با اتصال نقاطي كه شدت صداي يكسان دارند مسير هاي با صداي ثابت ايجاد و توزيع صوت نشان داده مي شود.

دسته بندی محصولات

Open menu