جهت اندازه گيري صدا رعايت نكات زير لازم مي باشد:
- دستگاه صداسنج بايد قبل وبعد از اندازه گيري كاليبره گردد.
- جهت اندازه گيري دستگاه صداسنج بايد در ارتقاع  گوش قرار گرفته و به طول يك دست از شخص اندازه گيري كننده فاصله داشته باشد.
- زماني كه هدف از اندازه گيري صدا تشخيص افت شنوايي باشد موقعيت ميكروفن بايد در حد امكان نزديك گوش كارگر باشد.
- از وجود مانع بين منبع صوت و ميكروفن بايد جلوگيري شود.
- نازي به حضور كارگر در هنگام اندازه گيري نيست و دانستن موقعيت كاري كارگر كافي مي باشد.
- براي كارگري كه كه در يك مكان ثابت مي باشد ميكروفن بايد دربالاي شانه ها يا  اگر كارگر در موقعيت ايستاده قرار دارد ، ميكروفن را در 1.5 متري بالاي سطح زمين قرار مي دهيم . اگر كارگر در موقعيت نشسته كار مي كند. ميكروفن در1.1 متري از سطح زمين فاصله داشته باشد.
يك صداسنج استاندارد SLM فقط براي اندازه گيري سر و صداي لحظه اي و در محيط هاي با تراز صداي يكنواخت مناسب مي باشد.اما در محيط هاي با سر و صداي ضربه اي ، صداي متناوب و منقطع ، اين نوع صداسنج جهت تعيين ميانگين مواجهه شخص با سر و صدا در طي شيفت كاري مناسب نبوده و بايد از دزيمتر صدا استفاده شود.
موارد استفاده از دزيمتر صدا و روش اندازه گيري آن :
زمانيكه نقشه صوتي نشان دهد كه تماس فرد باصدا بالاتر از حد مجاز مي باشد ، نياز به اندازه گيري ميزان تماس فردي  با صدا مي باشد كه بوسيله دزيمتر انجام مي شود .
بدين صورت كه دزيمتر در طي شيفت كاري به بدن كارگر نصب مي گردد . صحت اطلاعات بستگي به همكاري فرد در استفاده صحيح از دزيمتر را دارد كه رعايت نكات زير  جهت رسيدن به اين هدف به ما كمك مي كند :
- آگاهي دادن به كارگرران در مورد هدف اندازه گيري .
- آگاهي دادن به آنان در مورد اهميت درستي اطلاعات جهت كنترل صدا.
- تاكيد در اهميت نصب دزيمتر در تمام طول اندازه گيري.
- توضيح در مورد نتيجه استفاده غلط از دزيمتر به كارگران(شامل دست زدن به ميكروفن ، فرياد زدن در آن ، كوبيدن دربها و ...).
غالبا كارخانه سازنده ، دزيمتر ها را با استاندارد كشور خود تنظيم مي نمايد. شما مي توانيد آن را با استاندارد مورد تاييد خود تنظيم نمائيد.
كاليبره دستگاه بايد قبل از استفاده و پس از آن كنترل شود و زمان شروع و توقف اندازه گيري بايد يادداشت شود.
استفاده از دستگاه ISLM جهت اندازه گيري تراز معادل صوت:
ISLM ميانگين تراز معادل صدا را در طول زمان اندازه گيري محاسبه مي كند كه مي تواند بر مبناي چند دقيقه ، چند ساعت و يا طول شيفت كاري كامل باشد در اين رابطه اين دستگاه شبيه دزيمتر عمل مي نمايد.
ISLM ميزان تماس فردي را نشان مي دهد. زيرا قابل نصب رئي فرد نيست و تراز معدل را نشان مي دهد

 

دسی بل سنج

دسته بندی محصولات

Open menu