هدف از اندازه گيري صدا:

مناسب ترين روش براي كنترل سر و صدا، اندازه گيري سر و صدا و ميزان مواجهه با آن مي باشد. بدين طريق مي توان محل هاي پر سر و صدا و افراد در معرض آلودگي صوتي را شناسايي كرد.

روش اندازه گيري صدا:
جهت تعيين تماس صوتي مطابق با اهداف بهداشت حرفه اي تراز فشار صوت اندازه گيري مي شود . براي اين منظور از روش ها و تجهيزات مختلفي استفاده مي شود كه انتخاب آنها بستگي به سر و صداي محيط و ميزان اطلاعات مورد نياز دارد.
اولين قدم در اين راه مشخص كردن وجود يا عدم وجود مشكل سر وصدا در محيط كار مي باشد.
در اين مقاله مراحل اندازه گيري سر و صدا به طور مختصر شرح داده شده است(جهت كسب اطلاعات بيشتر به استاندارد   CSA 107/56 و استاندارد تاييد شده كشور خود مراجه نماييد.

چگونگي تشخيص مشكل سر وصدا:
اولين قدم در اندازه گيري تشخيص مشكل سر و صدا مي باشد كه بازديد مقدماتي در اين رابطه به ما كمك مي كند . در زير شاخص هاي تعيين سر و صداي مخاطره آميز عنوان گرديده است.
- سر و صدا بيشتر از صداي ترافيك شهر شلوغ مي باشد.
- افراد بايد با كساني كه در فاصله 3 متري قرار دارند با صداي بلند صحبت كنند.
- افراد جهت استفاده از راديو و تلويزيون (در مواقع عادي) مجبورند صداي اين وسايل را بلند كنند.
- بعد از چندين سال كار ، در محيط پر سر و صدا در مكان هاي شوغ و اجتماعات دچار مشكل ارتباطي
مي شوند.

مواردي كه در زمان اندازه گيري بايد مورد بررسي قرار گيرد:

قبل از اقدام به اندازه گيري بايد اطلاعات مورد نياز را جمع آوري نموده و از موارد زير آگاهي داشته باشيم.
- هدف از اندازه گيري :كنترل صدا ، جلوگيري از افت شنوايي ، اجراي آيين نامه صوتي و ...
- منابع توليد صدا و زمان فعليت آن ها
- نوع صدا : يكنواخت ، متناوب ، ضربه اي
- موقعيت افرادي كه در محيط هاي پر سر و صدا كار مي كنند.
اولين مرحله اندازه گيري بازديد مقدماتي جهت تعيين موارد زير مي باشد:
- وجود مشكل سر و صدا
- نياز به اندازه گيري
دومين مرحله تعيين ميزان تماس فردي با صدا مي باشد يعني ميزان صدايي كه شخص در زمان كاري با آن مواجهه است.
اگر صدا يكنواخت باشد. اطلاعات گرفته شده از بازديد مقدماتي ،جهت تعيين اين ميزان به كار مي رود.
ولي اگر صدا غير يكنواخت باشد و يا فرد در موقعيتي ثابت كار نكند و در حال گردش باشد بايد دزيمتري صدا انجام گيرد.


تجهيزات مورد نياز براي اندازه گيري سر و صدا:

متداول ترين وسيله جهت اندازه گيري سر و صدا ،دستگاه صداسنج SLM و  صداسنج از نوع جمع شونده ISLM مي باشد. آگاهي از نحوه ي كاليبراسيون ، طرز استفاده و گرفتن اطلاعات لازم از دستگاه جهت انتخاب دستگاه مورد نياز امري مهم مي باشد.

 

 

دسته بندی محصولات

Open menu