کالیبراسیون PHمتر, EC,TDSمتر TES-1381K

دفترچه راهنمای PH متر,ECمتر, TDSمتر, شوری سنج و mV متر مدل TES-1381

معرفی برخی کلید ها و کارایی آنها:

 راهنمای کنداکتیوی متر پرتابل TES-1381

کلید MODE : ازاین کلید جهت انتخاب نمایش پارامترمورد نظر استفاده می شود. بافشردن این کلید سه حالت نمایش زیررا خواهیم داشت:

 1. 1. U (نمایش دهنده PH یا MV)

       دراین حالت بااستفاده ازکلیدهای جهت نما یکی از پارامترها PH یا MV را انتخاب می کنیم.

2.EC (هدایت الکتریکی)

     باقرارگرفتن دراین حالت می توان یکی ازپارامترهای EC (هدایت الکتریکی)، TDS (سختی)

     ،RES (مقاومت) و یاCON (غلظت) راانتخاب نمود.

3.SAL  (شوری )

     دراین حالت نیز باکلیدهای جهت نما می توان بین واحد های اندازه گیری شوری سوئیچ کرد :

         PPT) و PSU و (%NACL

      - جهت ثبت تغییرات دردستگاه کلیدSET رافشاردهید.

  

   * ازکلید SET برای تنظیمات دیگر مانند موارد زیر نیز استفاده می گردد.

           - جهت ثبت داده های حاصل ازکالیبراسیون

           - تنظیم تاریخ وساعت دستگاه

           - تنظیم زمان خاموش شدن دستگاه به طورخودکار(auto power off)

         - تنظیمات مربوط به نحوه ی تعیین دمای محلول نمونه به دستگاه مانند MTC ویا ATC

           که جلوتر به شرح آنها خواهیم پرداخت .

         - پاکسازی حافظه دستگاه و...

   * کلید TC  (Temperature Compensation)

دراین حالت می توان نحوه ی تعادل دمایی محلول ودستگاه راتعیین نمود.

 1.   nTC (Temperature Compensation) = تعادل دمایی برقرارنیست.
 1. MTC (Manual Temperature Compensation) = دراین حالت تعیین دمای محلول به صورت دستی انجام می گردد. ،دراین حالت پراب دما به دستگاه متصل نمی باشد، برای اینکار پراب PH را درون محلول قرارداده وسپس بادکمه های جهت دار،دمای محلول را از0 تا 100 درجه سانتی گراد تعیین نمائید.
 1. ATC (Auto Temperature Compensation) = دراین حالت تعیین دمای محلول به صورت اتوماتیک توسط خود دستگاه انجام می گردد. برای اینکار پراب PH ودما رادرون محلول قرارداده تا دستگاه به صورت اتوماتیک دمای محلول راشناسایی نماید وبعد از چند ثانیه که دستگاه ومحلول به تعادل دمایی رسیدند، نمادATC چشمک خواهد زد.
 • معمول ترین راه، قرارگرفتن روی حالت ATC وادامه کار می باشد.
 • حالت های دیگر تعیین دمای رفرنس نیز وجود دارد که درصفحه9منوال به طورخلاصه به آنها پرداخته شده است.

Lin = نمایش دهنده حالت تعادل خطی دما می باشد.

 T25 = نمایانگر دمای مرجع در25 درجه سانتیگراد (یعنی دمای رفرنس را25 درجه درنظر گرفته ایم.)

 T20 = نمایانگر دمای مرجع در 20 درجه سانتیگراد

tes 1381 3» تعادل دمایی غیرخطی برای آبهای طبیعی به طورمثال :آبهای زیرزمینی،آبهای سطحی ،آب های آشامیدنی وآب فاضلاب

» تعادل دمایی غیرخطی برای آبهای خالص

برای خارج شدن ازاین حالت واتمام کار، کلید TC را دوباره فشاردهید.

* کلید (Auto Hold Data) A-H :

جهت اندازه گیری هریک ازپارامترها با زدن این کلید ،نماد A-H نمایش داده می شود،برای شروع اندازه گیری ونگه داشتن خودکار داده ها توسط دستگاه، کلید ENTER را فشار دهید. نماد A-H تازمانی که عدد، ثابت(خروجی الکترود) گردد ویابه مدت زمان تعریف شده جهت اندازه گیری رسید(به طور پیش فرض 10ثانیه) ،چشمک زده ودرنهایت ثابت می گردد.

 • جهت ملاحظه پارامترهای دیگرکلید MODE رافشرده وسپس با کلیدهای جهت نما روی پارامتر مورد نظر بروید.
 • برای خارج شدن ازاین حالت ویا اندازه گیری دوباره کلید Enter وسپس کلید A-H رافشاردهید.

*کلید TIME :

 • جهت نمایش زمان سپری شده ویا تاریخ وساعت جاری به کارمی رود.
 • بافشردن ونگه داشتن این کلید می توان حالت خاموشی اتوماتیک دستگاه را روشن کرد.

*کلید COMP :

یکی ازکاربردهای این کلید، فعال کردن آلارم دستگاه درصورت خارج شدن مقادیر از محدوده ی تعریف شده  توسط نرم افزار به دستگاه می باشد.

*کلید حافظه M (Memory Key) : توسط این کلید، نحوه ی ذخیره ی داده ها مشخص می گرددکه بردوقسم می باشد:

1.Single Record » که دراین حالت بایک بارزدن کلیدM ، یک داده به حافظه دستی دستگاه منتقل می گردد،و فراخوانی این داده ها توسط کلید READ می باشد.(ظرفیت حافظه دستی دستگاه 99 مورد می باشد.)

2.Auto Data Logging » با3 ثانیه نگه داشتن این کلید می توان داده ها را به صورت متوالی وبافاصله زمانی تعریف شده به دستگاه درحافظه درونی دستگاه ثبت کرد.دراین حالت نماد A-M چشمک خواهدزد.

* کلید K:این کلید جهت نمایش مقادیرلحظه ای اندازه گرفته شده به ترتیب زیر می باشد که:

K key

TDS Factor: نشان دهنده ی مقدار ضریب سختی (مواد محلول) کل می باشد.همان طور که می دانید، دستگاه درهنگام اندازه گیری رسانایی ،TDS را از روی EC نمونه محاسبه می کند.

مقدار واقعی این ضریب به کیفیت آب نمونه بستگی داشته وبرای هرنوع آب باید جداگانه تعیین گردد.این مقدار می تواند بین 0.01 تا 9.999 باشد،که به طورپیش فرض 0.500 می باشد.(جهت تغییر به صفحه 11منوال مراجعه کنید.)

*کلید CAL :

بازدن این کلید وارد حالت کالیبراسیون یا تنظیم دستگاه با توجه به استانداردهای بین المللی می شویم.

درمرحله ی بعد باید پارامترمورد نظررا به ترتیب زیر انتخاب کرده وبازدن کلیدEnter وارد تایید می نماییم:

1» کالیبره ی دما

2» کالیبره MV

3» کالیبره PH

4» کالیبره ثابت سلولی Constant Cell

5» کالیبره ضریب دما Temp Coefficient

6» کالیبره فاکتور TDS

7» کالیبره غلظت

- برای خارج شدن ازاین حالت کلیدCAL را دوباره فشاردهید.

 متعلقات آپشنال : آداپتورAC باخروجی DC 9V 100mA

مشخصات کلی دستگاه:

الکترود PH :  PH-200 به همراه کانکتورBNC

الکترود Conductivity :  CD-200   با بدنه اپوکسی (K=1.0)

پراپ دما            :PT-100(RTD 100Ω)      

ظرفیت حافظه دستی:  مورد   (بایکبارفشردن کلیدM )

ظرفیت ثبت خودکار :  2250 مورد(512KB) ،( با 3 ثانیه نگه داشتن کلید M )

منبع تغذیه            : 6قطعه باطریAA یا آداپتورDC 9V AC

شرایط کاری دستگاه :دما (0°C ~ 50°C) و رطوبت کمتراز %80

شرایط نگهداری      : دما (-10°C ~ 60°C) و رطوبت کمتراز %70

متعلقات               : الکترود PH، الکترود Conductivity، پراپ دما،محلول های بافر PH4,7 و s/cmµ1413 ،کیف ، دفترچه راهنما ، نرم افزار ،باطری ها ،کابل USB

*قبل ازاندازه گیری ،واحدهای پارامتر مورد نظرتان را به دستگاه تعریف نمائید.(به صفحه 12منوال رجوع شود)

روش اندازه گیری PH:                                                    

 1. 1. کلید Mode رافشارداده تا پارامتر U ویا PH نمایش داده شود.
 2. بااستفاده از کلیدهای جهت نما روی پارامتر PH روید.
 3. الکترود PH رابه کانکتور BNC وصل نمائید.
 4. الکترود دما رانیزبه کانکتور مربوطه درحالت ATC وصل کنید.اگرنیازبه تعریف دستی دما بود ،به حالت MTC طبق گفته های پیشین روید.
 5. اگرنیازبه کالیبره وتنظیمPH بود ،به قسمت 7-3منوال ویا به صفحه 8 راهنمای فارسی مراجعه کنید.
 6. الکترود PH ودما راداخل محلول نمونه قرارداده ومقادیر راقرائت نمائید.
 7. بعد از اتمام کار الکترود ph را از دستگاه جدا کرده و با آب مقطر شستشو دهید ، تکان داده تاخشک شده ونهایتا درون مایع نگه دارنده الکترود ویا بافر ph4 قراردهید.

* جهت اندازه گیری پارامترهای دیگر به منوال مراجعه گردد.

* قبل از اندازه گیری لازم است که دستگاه کالیبره گردد.

*راهنمای کالیبراسیون دستگاه PH متر مدل TES-1381

روش کالیبراسیون دستگاه در مورد پارامتر (PH):

کلید (CAL) بر روی دستگاه را فشار دهید، “01” و نماد “TP” نمایش داده می‌شود، با استفاده از کلیدهای جهت‌نما r یاs، “03” یعنی حالتی که مربوط به کالیبره دستگاه در مورد PH می‌باشد را با استفاده از کلید ENTER انتخاب نمائید.

سه حالت جهت ادامه کار با استفاده از کلیدهای r یاs نمایش داده می‌شود:

   NO  : جهت خارج شدن از حالت کالیبراسیون

   CLR: جهت بازگشت به تنظیمات پیش‌فرض کارخانه

   YES: ادامه کار و کالیبره دستگاه

* بهتر است یکبار دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازگرداند وبعد کالیبره ی آن را انجام داد.(دراین صورت حافظه دستگاه پاک می گردد.)

بعد از انتخاب گزینه yes، استاندارد تعریف شده جهت انتخاب بافرها (مثلاً USA در دمای25°C شامل بافرهای (PH=4,7,10,…) را توسط کلید اینتر انتخاب نمائید. سپس به وسیله‌ی تعیین P1 (کالیبره دستگاه در یک نقطه مثلاً PH=7.00) یا P5 (کالیبره در 5 نقطه) و P6 ( 6 نقطه) و زدن کلید اینتر به کار خود ادامه دهید.

الکترودهای PH متر و Temperature (دما) را به دستگاه اتصال نموده و همزمان داخل محلول بافر قراردهید. اگر پراب دما به دستگاه متصل نیست با کلیدهای جهت نما، دمای محلول را به دستگاه تعریف نمائید. در غیر اینصورت با کلید اینتراز این مرحله بگذرید.

تا زمانی که مقدار PH اندازه‌گیری شده توسط اسید سنج ، ثابت گردد و نماد A-H در نمایشگر چشمک می‌زند، منتظر بمانید تا نماد ثابت گردد و آلارم اتمام کار به صدا درآید و در نهایت کلید اینتر را برای پایان کالیبراسیون فشار دهید.  

برای کالیبره PH در نقاط دیگر، مراحل بالا را تکرار نمائید.

اگر مقدار کالیبراسیون از مقادیر محدوده محلول بافر تجاوز کرده باشد، نماد “OL” به مدت 2 ثانیه نمایش داده شده و از این حالت خارج می‌گردد.

جهت آشنایی با نحوه پاکسازی الکترود صفحه‌ی 10 دفترچه را ملاحظه نمائید.

روش کالیبره دستگاه در مورد پارامتر EC یا TDS:

با زدن کلید MODE وارد حالت اندازه گیری هدایت سنجی EC شوید.(طبق روال گفته شده درصفحه 2 )

کلید (CAL) را فشار دهید، با استفاده از کلیدهای جهت نما یاs ، “04” و “k-Cell” نمایش داده می‌شود. برای انتخاب کلید اینتر را فشرده، نماد “no” نمایش داده می‌شود.

طبق توضیحات صفحه‌ی قبل: حالت yes را جهت ادامه کالیبراسیون انتخاب نمائید.

در مرحله بعد، محلول کالیبراسیون مربوط به کالیبره ی کانداکتیومتر را با کلیدهای جهت نما یعنی (1413.0ms/cm) را ، انتخاب نمائید.

الکترود EC متر و دما را به دستگاه متصل نمائید و داخل محلول بافر قرار دهید. اگر پراب دما به دستگاه متصل نیست با کلیدهای جهت نما، دمای محلول را به دستگاه تعریف نمائید. در غیر اینصورت با کلید اینتر از این مرحله بگذرید.

مقدار کانداکتیویتی Conductivity اندازه‌گیری شده، بررسی شده و نماد A-H چشمک می‌زند، منتظر بمانید تا نماد ثابت گردد و آلارم به صدا درآید، برای اتمام مراحل کالیبراسیون کلید اینتررا فشار دهید.

 کالیبره کنداکتیوی متر

 

دانلود آموزش کالیبراسیون phمتر tes-1381k

دسته بندی محصولات

Open menu