کلمپ جریان,آمپرمترچنگکی,آمپر مترانبری: دستگاهی برای اندازه‌گیری کمیت‌های ولت متر(اختلاف پتانسیل),آمپرمتر (شدت جریان مدار),اهم متر (مقاومت الکتریکی ) بکار میرود.

کلمپ‎ متر یا آمپر متر کلمپی ابزار سودمندی است که به مهندسان امکان اندازه گیری جریان الکتریکی ( آمپر ) را به سهولت میدهد . کافیست قسمت چنگکی تجیهز را در اطراف سیم حامل جریان قرار داده و بدون نیاز به اتصال پراب و قرار دادن به صورت سری کلمپ مقدار جریان را اندازه گیری کنید .در حقیقت تئوری اندازه گیری این تجهیز بر مبنای خواص قانون فیزیکی است که ثابت میکند اطراف سیم حامل جریان میدان مغناطیسی وجود دارد که متناسب است با مقدار جریان یا آمپر سیم.

کلمپ 1و3 فازPROVA 6600 وات مترکلمپی ,مدلPROVA2009 آمپرمتر 3 فاز,مدلPROVA2000

کلمپPFقدرتیPROVA 6601 کلمپHVACقدرتی TES-3079K کلمپ جریان,AC,DCمدلTES-3092

کلمپ دیتالاگر, TES-3063 آمپرمتر کلمپی, TES-3096 وات متر کلمپی,TES-3095T
کلمپ نشتی جریان,CM-03 میلی آمپر متر کلمپی,prova11 کلمپ اتومبیل AC,DC مدل CM 02

کلمپ AC,DC مدل TES-3050 آمپر متر چنگکی مدل TES-3900/3901

کلمپ True rms جریان AC,DC مدل TES-3082

دسته بندی محصولات

Open menu