تسلا متر, EMFتستر, RFمتر

گوس متر ,تسلا متر, emfتستر :میدانهای مغناطیسی خطوط نامرئی نیرو هستند که در اطراف هر وسیله الکتریکی وجود دارند.که درنتیجه عبورشدت جریان در سیمها یا وسایل الکتریکی به وجود می آیند. میدان مغناطیسی بر حسب گوس (Gauss) یا تسلا (Tesla) اندازه‌گیری می‌شود.

rfمتر ,دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی پایا :میدان الکتریکی با ولتاژ تولید می‌شود و قدرت آن با افزایش ولتاژ افزایش می‌یابد. واحد قدرت الکتریکی بر حسب ولت بر متر می‌باشد.
EMFمخففELECTR MAGNETIG FIELD  ميدان الکترو مغناطيسي مي باشد و ELF مخفف EXTREMELY LOW FREQUNCY فرکانس بسيار پايين ميباشد.

دسته بندی محصولات

Open menu