تست خازن توسط مولتیمتر
میزان ظرفیت خازن برحسب فاراد F تنها توسط خازن سنج یا مولتیمترهایی که آپشن اندازه گیری خازن دارند و LCR متر ها امکان پذیر است.

مولتیمتر با تستر خازن

اندازه گیری خازن توسط مولتیمتر یا LCR متر :
سکلتور را بر روی "    گذاشته و پراب ها را به دوسر خازن متصل کنید. در صورتی که مولتیمتر یا LCR متر ، اتورنج باشد مقدار خازن را محاسبه و نمایش میدهد اما اگر اتو رنج نباشد قبل از تست ، رنج خازن را مشخص کنید بطور مثال 10 میکرو فاراد.

اندازه گیری ظرفیت خازن توسط خازن سنج :

محدوده خازن را قبل از تست مشخص کنید. بطور مثال اگر خازن 10µF را میخواهید تست کنید، سلکتور را روی 20µF بگذارید.

تستر خازن

سپس مقدار خازن را مشاهده خواهید کرد. پر واضح است که عدد 10 را نمایش نخواهد داد و با در نظر گرفتن خطای خازن عددی کمتر یا بیشتر از 10 خواهد بود.

تست خازن توسط مولتیمتر

اما در صورتی که مولتیمتر قابلیت اندازه گیری خازن را نداشت، چگونه میتوان صحت یا خرابی آن  را تست نمود.
سکتور مولتی متر را روی مقاومت R گذاشته و فیش های قرمز و مشکی مولتیمتر را به پایه های مثبت و منفی خازن متصل کنید. سپس مقدار اهمی در محدوده  MΩ نمایش داده میشود. زیرا خازن توسط باتری مولتیمتر شارژ شده و جریانی در خازن جاری میشود و مقاومت مشاهده میگردد. در صورتی که مقدار صفر نشان دهد یا وقتی مولتیمتر را روی حالت بوق یا بازر باشد، صدا بوق شنیده شود، خازن اتصال کوتاه شده یا خراب میباشد. شکل زیر

نحوه تست خازن با مولتی متر

جهت بررسی انواع خازن سنج ، LCR متر  و مولتیمتر های این شرکت به لینک زیر مراجعه کنید :


https://saenco.com/power/lcr.html

دسته بندی محصولات

Open menu