تست مقاومت:

مقاومت ثابت

جهت تست از دو نوع مولتي متر مي توانيم استفاده کنيم :

تست با مولتي متر ديجيتال : در اين روش در حاليکه مولتي متر را در مد تست مقاومت مي گذاريم دو ترمينال مولتي متر را در ابتدا به هم اتصال مي دهيم تا سيمهاي ترمينال وخطاي مولتي متر را کنترل نمائيم سپس دو پايه ترمينال را به دوسر مقاومت وصل نموده مقدار اهم نشان داده شده را قرائت مي کنيم در صورتيکه اين مقدار با اندازه مقاومت که از روي رمز رنگها و يا از روي نوشته روي مقاومت قابل تشخيص است مقايسه مي کنيم اگر اين دو عدد بهم نزديک بودند باتوجه به خطاي مقاومت مي گوئيم که مقاومت سالم است .

تست با مولتي متر آنالوگ ( عقربه اي ) : در اين روش نيز بايد مولتي متر را در رنج هاي تست کننده مقاومت بگذاريم البته تعيين اين رنج بستگي به مقدار مقاومت ما دارد اگر مقاومت ما کوچکتر از 100 ، اهم است مولتي متر را در رنج Rx1 و اگر از 100اهم بزرگتر و کوچکتر از 10 کيلو اهم است در رنج Rx100 و در صورتيکه بزرگتر از 10 کيلو و کوچکتر از 100 کيلو در رنج Rx1k و در صورتيکه بزرگتر از 100 کيلو باشد مولتي متر را در رنج Rx10k قرار داده و مقاومت را تست مي کنيم در اين مرحله نيز بايد ميزان اهم قرائت شده با اندازه واقعي مقاومت خيلي نزديک باشد و فقط در حد خطاي آن تلرانس قابل قبول است .

تست مقاومت هاي متغير

پتانسيو متر : براي تست پتانسيومتر به کمک مولتي متر آنالوگ : ابتدا رنج مناسب انتخاب و سپس پايه وسط پتانسيومتر را نسبت به دوپايه ديگر اهم چک مي کنيم طبيعي است که سر لغزنده وسط در هر کجا باشد عددي قرائت مي شود ونيز مي دانيم مجموع هردو عددي که از جمع اعداد قرائت شده هردو پايه طرفين بدست مي آيد برابر مقدار اهم کل پتانسيومتر مي باشد .

حال براي اطمينان از عمل کرد پتانسيومتر در حين تغيير اهم نيز مي توانيم يک از پايه هاي کناري را نسبت به پايه وسط در حالي اهم چک نمائيم که پتانسيومتر را مي چرخانيم در هر حالت بايد تغييرات اهم را مشاهده کنيم اگر در نقطه اي تغييرات اهم ناجوري ( کم و زياد شدن غير طبيعي ) مشاهده شود پتانسيومتر مشکل دارد و خلاصه لازم است که تغييرات يکنواخت و بدون قطع شدن باشد .

تست ولوم : مي دانيم که ولوم نيز نوعي مقاومت متغير مي باشد پس مانند پتانسيو متر تست مي شود .

تست مقاومتهاي متغير ويژه يا مخصوص :

اين نوع مقاومتها با تغييرات فيزيکي عمل مي کنند .

تست مقاومت مخصوص LDR : مي دانيم در مقابل تغييرات نور پاسخ مي دهد . پس در حاليکه دو پايه آن را به ترمينالهاي مولتيمتر وصل نموده ايم در رنج Rx1k بهتر است در جلو نور مقاومت آنرا قرائت نموده سپس با ايجاد سايه تغيير مقاومت آن را مشاهده کنيم . با پاسخ در مقابل تغييرات نور سالم بودن آن مشخص مي شود .

تست مقاومت ويژه يا مخصوص VDR: مي دانيم که  VDRنوعي مقاومت ويژه يا مخصوص است که با افزايش ولتاژ اهم آن کاهش مي يابد پس معمولاً در جايي که قصد ثابت کردن ولتاژ را دارند مانند زنر استفاده مي شود .وبراي تست بدليل ولتاژ بالاي آن با اهمتر قابل تست نيست و در مدار و دانستن مقدار ولتاژ محل تست مي شود .

تست مقاومت MDR : اين مقاومت در حوزه مغناطيس اهمش بالا مي رود و مي توان در هنگام تست با آهنربا تغييرات اهمش را ملاحظه کرد . نوع پيشرفته آن به نام IC  هال مشهور است . که در ضبط صوت هاي قديمي سيلور ديده ايم .

تست مقاومت PTC : مي دانيم PTC نوعي مقاومت است که با افزايش حرارت اهم آن افزايش و با کاهش حرارت اهم آن کاهش مي يابد . پس اگر در حاليکه يايه هاي آن را به وسيله ترمينالهاي مولتي متر گرفته ايم با وسيله اي حرارت زا مانند هويه ، سشوار ، ..... حرارت دهيم مقدار اهم آن زياد شده وعلامت سالم بودن آن است . و عکس اين عمل نيز درست است .

تست مقاومت ويژه NTC : عکس PTC عمل مي کند.

دسته بندی محصولات

Open menu